اگر در عروسی همه خانم باشند و داماد در جمع خانم ها کمی برقصد، آیا همین که آن لحظه چشم هایمان را پایین بندازیم کافی است یا باید آن محل را ترک کنیم؟
اگر در عروسی همه خانم باشند و داماد در جمع خانم ها کمی برقصد، آیا همین که آن لحظه چشم هایمان را پایین بندازیم کافی است یا باید آن محل را ترک کنیم؟

باسمه تعالی

اگر رقص از نوع حرام باشد، اصل شرکت در چنین مجالسی جایز نیست و اگر در وسط مجلس متوجه این امر شود، باید مجلس را ترک کند.

کد سایت fa8450