اگر والدین کسی فوت کند، نماز و روزۀ فوت شده و ادای دینش، به گردن کدام یک از ورثه است؟
اگر والدین کسی فوت کند، نماز و روزۀ فوت شده و ادای دینش، به گردن کدام یک از ورثه است؟

باسمه تعالی

فقط نماز و روزۀ قضای پدری که از دنیا رفته است، بر عهدۀ پسر بزرگ است. در بقیۀ موارد کسی مسئول نیست.

کد سایت fa8446