آیا جایز است به کسی که علوم غریبه کار اسلامی است، پول داد تا فردی که به پیامبر یا قرآن بی احترامی کرده را بترساند یا دیوانه اش کند یا نابودش کند؟
آیا جایز است به کسی که علوم غریبه کار اسلامی است، پول داد تا فردی که به پیامبر یا قرآن بی احترامی کرده را بترساند یا دیوانه اش کند یا نابودش کند؟

باسمه تعالی

اگر توهین یا سب فردی نسبت به قرآن یا پیغمبر یا سایر معصومین ـ علیهم السلام ـ در نزد حاکم شرع ثابت شود، باید طبق ضوابط شرعی مجازات شود و استفاده از روش های یاد شده در سؤال جایز نیست.