فردی نصف خانه را به خانمش داده است و خانم فوت کرده است. آیا این برگشت مرد از هدیه ای که داده صحیح است؟
فردی نصف خانه ای که با زنش در آن زندگی می کنند به خانمش داده است؛ خواه لفظی یا کتبی یا سند ه نامش زده باشد. بعد این خانم فوت کرده و این مرد آنچه را داده انکار می کند و می گوید تمام خانه مال خودم است. آیا این برگشت مرد صحیح است یا باید طبق قانون ارث تقسیم کنند؟ اگر توصیۀ دیگری هرچند اخلاقی هست، بفرمایید.

باسمه تعالی

مرد نمی تواند از هدیه ای که به همسرش داده است، رجوع کند؛ چه در هنگام حیات همسرش و چه بعد از فوت او. بنابراین باید این مال طبق قانون ارث تقسیم شود.

کد سایت fa8441
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه هبه