وقتی فرد نمی داند 10 نماز قضا دارد یا 15 تا، تکلیف چیست؟
در مسأله شک بین اقل و اکثر، می گویند اتیان اقل کافی است در حالی که قاعدۀ اشتغال می گوید باید اکثر را اتیان کنی. حال وقتی فرد نمی داند 10 نماز قضا دارد یا 15 تا در معارضه این دو اصل (برائت و اشتغال) کدام مقدم است و تکلیف چیست؟

باسمه تعالی

1. در بحث اصولی و در جای خود بیان کرده ایم که در دوران بین اقل و اکثر، نسبت به اکثر برائت جاری می شود ولی بجا آوردن اکثر خللی وارد نمی کند و فرد می تواند از باب اشتغال و احتیاط اکثر را بجا آورد.

2. دقت شود مقلد در مسائل خود باید به آنچه در استفتائات یا رسالۀ عملیه مجتهد آمده است عمل کند و درک و بررسی و نتیجه گیری در این مباحث پیچیده علمی در حیطۀ توانایی مجتهد است.

3. در مثال نماز قضا نیز فرد باید 10 نماز را بجا آورد؛ هرچند اگر از بابت احتیاط 15 نماز را بخواند، اشکال ندارد بلکه بهتر است.

کد سایت fa8388
طبقه بندی موضوعی احکام تقلید|نماز قضا