فیلم هایی که جدیداً در سینما ساخته می شود زنان از لحاظ حجاب (مو و آرایش صورت) حجاب کاملی ندارند، خواستم بدانم نگاه بدون شهوت و بدون قصد لذت به آنان حرام است؟
فیلم هایی که جدیداً در سینما ساخته می شود زنان از لحاظ حجاب (مو و آرایش صورت) حجاب کاملی ندارند، خواستم بدانم نگاه بدون شهوت و بدون قصد لذت به آنان حرام است؟

باسمه تعالی

حرام نیست.