در خیابان با زنانی رو به رو می شویم که حجاب و آرایش صورت را به طور عمد رعایت نمی کنند آیا این یعنی بی باک هستند؟
در خیابان با زنانی رو به رو می شویم که حجاب و آرایش صورت را به طور عمد رعایت نمی کنند آیا این یعنی بی باک هستند؟ آیا همین که احتمال قوی بدهیم توجهی به نهی از منکر نمی کنند، کافی است؟

باسمه تعالی

1. در فرض سؤال نهی از منکر واجب نیست.

2. دیدن صورت بی حجاب و آرایش کرده این افراد بدون قصد لذت حرام نیست.

کد سایت fa8371