اگر در هنگام بول رطوبتی از انسان خارج شود که شبیه منی باشد، حکم برای اقامه نماز چیست؟
اگر در هنگام بول رطوبتی از انسان خارج شود که شبیه منی باشد، حکم برای اقامه نماز چیست؟

باسمه تعالی

1. اگر قبل از بول منی خارج شده باشد و استبراء هم نکرده باشید و پس از آن در هنگام بول این مایع خارج شده است، باید بنا را بر منی بودن آن بگذارید و برای نماز باید غسل کنید.

2. اگر قبل از بول منی از شما خارج نشده باشد یا بعد از خروج منی استبراء کرده باشید، این مایع در حکم منی نیست.

3. استبرا از منی یکی از مواردش ادرار کردن است.

کد سایت fa8365