فردی مالش صد تومان بود. 20 تومان از عین آن را به عنوان خمس داد. سال بعد اموالش دویست تومان شده که 120تومان رشد داشته است. ولی دیگری مالش صدتومان بود و 20 تومان خمسش را از مال دیگر داد و در سال بعد دویست تومان دارد؛ یعنی این مالش 100 تومان رشد داشته است. حال در هریک از این دو مثال چه مقدار باید خمس داد و چه تفاوتی باهم دارند؟

باسمه تعالی

1. در فرض اول نسبت به خمس سال قبل تکلیفش را انجام داده است و بابت امسال باید خمس 120 هزار تومان را بپردازد.

2. در فرض دوم، اگر آن 20 هزار تومان که بابت خمس 100 هزار تومان سال قبل پرداخته، مالی بوده که خمسش را داده یا اصلاً متعلق خمس نبوده است مثل ارث، در این صورت تکلیفش را نسبت به خمس پارسال ادا کرده است ولی در غیر این صورت باید 5 هزار تومان نیز برای مخمس شدن همان 20 هزار تومان بپردازد و بابت امسال باید خمس 100 هزار تومان در آمد امسال را نیز بپردازد.

3. پرداخت خمس یک مال از غیر همان مال باید با اجازۀ دفتر مرجع باشد که این دفتر اجازه این کار را می دهد.

کد سایت fa8364
طبقه بندی موضوعی نحوه محاسبه خمس