اگر کسی در بورس مثلاً ۲۰ نوع سهم خریده باشد، اکنون در سال خمسی با توجه به اینکه برخی از سهم ها با کاهش ارزش و برخی با افزایش ارزش مواجه بودند، تخمیس سهام چگونه است؟
اگر کسی در بورس مثلاً ۲۰ نوع سهم و از هرکدام تعدادی معین خریداری کرده باشد و اکنون سررسید سال خمسی او باشد، با توجه به اینکه برخی از سهم ها با کاهش ارزش و برخی با افزایش ارزش مواجه بودند تخمیس اصل و سود سهام چگونه است؟

باسمه تعالی

1. مجموع خرید و فروش ها و سودهای نقدی سهام را با هم ملاحظه می کند. اگر سودی نصیبش شده باشد که در سر سال خمسی باقی مانده است، به آن باقیمانده خمس تعلق می گیرد.
2. همچنین می تواند بر هر سهم سال جداگانه ای در نظر بگیرد؛ خمس هر سهم را جداگانه یک سال بعد از زمان خرید آن محاسبه و پرداخت کند.

3. اگر سهام را با پول خمس داده نشده مثلاً درآمد سال خودش، خریده باشد و گذران زندگی اش به این سرمایه گذاری وابسته نباشد، به اصل قیمت تمام شده سهام هم خمس تعلق می گیرد.

کد سایت fa8357
طبقه بندی موضوعی سرمایه|نحوه محاسبه خمس|بورس