حکم بازی شطرنج چیست؟
حکم بازی شطرنج چیست؟

باسمه تعالی

بازی با شطرنج بدون شرط بندی جایز است.

کد سایت fa835
طبقه بندی موضوعی مسابقه، سرگرمی، قمار