آیا نگاه با لذت به اشیاء نظیر نگاه با لذت به اشخاص حرام است؟
برخی از افراد که مبتلا به برخی انحرافات جنسی هستند با نگاه کردن به اشیاء نظیر کفش لذت می برند. آیا نگاه با لذت به اشیاء نظیر نگاه با لذت به اشخاص حرام است؟

باسمه تعالی

بهتر است از این کار اجتناب شود و اگر این کار منجر به خروج منی یا ارتکاب حرام گردد، کار حرام مرتکب شده است.

کد سایت fa8346
طبقه بندی موضوعی خود ارضایی