آیا می توان عضو قطع شده در قصاص یا حد را دوباره به خود شخص پیوند زد؟
آیا می توان عضو قطع شده در قصاص یا حد را دوباره به خود شخص پیوند زد؟

باسمه تعالی

بله این کار جایز است.

 

کد سایت fa832