شخصی ملکی فروخته است و بعد از فروش متوجه می شود که خیلی زیر قیمت فروخته است و یکی از سهامداران نیز امضا نکرده است. حالا خریداران به درخواست فروشندگان مبلغ سی میلیون به ارزش ملک اضافه می کنند ولی با اکراه. آیا پول اضافی حرام است؟
شخصی ملکی فروخته است و بعد از فروش متوجه می شود که خیلی زیر قیمت فروخته است و یکی از سهامداران نیز امضا نکرده است. حالا خریداران به درخواست فروشندگان مبلغ سی میلیون به ارزش ملک اضافه می کنند ولی با اکراه. آیا پول اضافی حرام است؟

باسمه تعالی

این شخص می تواند معاملۀ اول را به دلیل غبن فسخ کند و معاملۀ جدید را با مبلغی بالاتر که مورد توافق طرفین باشد، انجام دهد.

کد سایت fa8313
طبقه بندی موضوعی احکام خیارات