آیا سود قراردادهای ربوی را که بانک های متعلق به کشور کفر به مشتری می دهند، می توانیم بگیریم؟
آیا سود قراردادهای ربوی را که بانک های متعلق به کشور کفر به مشتری می دهند، می توانیم بگیریم؟

باسمه تعالی

ربا گرفتن از کفار جایز است.

کد سایت fa8311