آیا بازار بورس جزو تجارت محسوب می شود که بتوان با دریافت مضاربه در بازار بورس سرمایه گذاری کرد؟
در تسهیلات مضاربه گفته شده است که عامل با آن تجارت کند. آیا بازار بورس جزو تجارت محسوب می شود که بتوان با دریافت مضاربه در بازار بورس سرمایه گذاری کرد؟

باسمه تعالی

1. مقصود از تجارت در مضاربه، عقد بیع یا همان خرید و فروش است.

2. اگر به قصد خرید و فروش سهام در بورس سرمایه گذاری کند تا از محل افزایش قیمت سهام و سود ناشی از فروش آن سودی کسب کند، مصداق تجارت است.

 

کد سایت fa8300