اگر کسی نمی‌داند و با یک زنی که با زنا حامله بودہ ازدواج کند و بعد از عقد متوجه شود، آیا این عقد شرعاً درست است و ثانیاً برای جدا شدن شوهر نیاز به طلاق دارد؟
اگر کسی نمی‌داند و با یک زنی که با زنا حامله بودہ ازدواج کند و بعد از عقد متوجه شود، آیا این عقد شرعاً درست است و ثانیاً برای جدا شدن شوهر نیاز به طلاق دارد؟

باسمه تعالی

1. عقد مزبور صحیح است.

2. بله طلاق لازم است.

کد سایت fa8296