اگر شخصی در زمان حیات تمام مایملک خودش که یک منزل مسکونی است، به شخصی ببخشد و سند بزند و با آن مالک جدید مصالحه کند که تا وقتی زنده هست داخل این منزل بماند، بعد از مرگ این شخص چیزی به وراث می رسد؟
اگر شخصی در زمان حیات تمام مایملک خودش که یک منزل مسکونی است، به شخصی ببخشد و سند بزند و با آن مالک جدید مصالحه کند که تا وقتی زنده هست داخل این منزل بماند، بعد از مرگ این شخص چیزی به وراث می رسد؟

باسمه تعالی

ورثه از مال مزبور چیزی به ارث نمی برند.

کد سایت fa8293