فردی وصیت لفظی یا کتبی کرده او را در مکان خاصی دفن کنند. آیا عمل به این وصیت واجب است؟
فردی وصیت لفظی یا کتبی کرده او را در مکان خاصی دفن کنند. آیا عمل به این وصیت واجب است به طوری که اگر در مکان دیگر دفن کردند، نبش در صورت امکان واجب باشد؟ آیا فرقی هست که میت مال داشته باشد یا نه؟ به طورکلی عمل به چه نوع وصیتی واجب است؟

باسمه تعالی

1. به طور کلی وصیت میت در محدودۀ ثلث ما ترک یا بیش از ثلث در صورتی که ورثه اجازه دهند، نافذ است و باید به آن عمل شود.

2. در صورتی که هزینۀ دفن وی در آن مکان بیشتر از ثلث ما ترک نباشد یا ورثه صرف هزینه بیش از ثلث را اجازه دهند، عمل به وصیت مزبور واجب است.

3. اگر کسی را بر خلاف وصیتش در جایی دفن کرده اند، در صورتی که امکان انتقال جنازه به مکان وصیت شده بدون هتک حثیت میت موجود باشد و این وصیت در محدوده ثلث ما ترک باشد ، لازم است او را منتقل کنند.

کد سایت fa8292
طبقه بندی موضوعی احکام اختصاصی وصیت