ضمانت قهری چیست؟
ضمانت قهری چیست؟

باسمه تعالی

ضمان قهری، ضمانی است که در اثر عقد یا قراردادی ایجاد نشود، بلکه بدون قرارداد و به حکم شرع انور در موارد خاصی بر عهدۀ فرد می آید؛ مثلاً ضمانی که نسبت به مال مغصوب تلف شده بر عهدۀ غاصب می آید یا ضمانی که فرد به سبب استفادۀ بدون اجازه یا سهوی از اموال غیر بر عهده اش می آید.
 

کد سایت fa8291
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه ضمان