کسی که از طرف حاکم شرع یا مجتهدی اجازۀ طلاق در غیر ایران مثلاً در هندوستان دارد، آیا باید مراجعین آن شخص جهت طلاق، مقلد آن مجتهد یا حاکم شرع باشند؟
کسی که از طرف حاکم شرع یا مجتهدی اجازۀ طلاق در غیر ایران مثلاً در هندوستان دارد، آیا باید مراجعین آن شخص جهت طلاق، مقلد آن مجتهد یا حاکم شرع باشند و مقلدین دیگر مراجع نمی توانند به او رجوع کنند و اگر طلاق داد، باطل است؟

باسمه تعالی

خیر لازم نیست مقلد حاکم شرع یا آن مجتهد باشند.

کد سایت fa8289