اگر امام جماعت مقلد فردی است که وقت نماز مغرب را ذهاب حمره مشرقیه بداند و مأموم مقلد مرجعی است که در نماز مغرب صرف استتار قرص شمس را کافی بداند حال اگر امام موقع استتار قرص از روی غفلت یا جهل امامت کند، نماز امام و مأموم صحیح است؟
اگر امام جماعت مقلد فردی است که وقت نماز مغرب را ذهاب حمره مشرقیه بداند و مأموم مقلد مرجعی است که در نماز مغرب صرف استتار قرص شمس را کافی بداند حال اگر امام موقع استتار قرص از روی غفلت یا جهل امامت کند، نماز امام و مأموم صحیح است؟

باسمه تعالی

1. ملاک مغرب شرعی خفاء کامل خورشید از افق واقعی هر مکان (استتار قرص) است و حمره مشرقیه نشانۀ تحقق این امر است و تکویناً بین این دو فاصلۀ زمانی وجود ندارد.

2. ملاک صحت نماز امام و مأموم در جماعت دخول وقت از دید خود آن ها است. بنابراین نماز مأموم صحیح است.

کد سایت fa8288
طبقه بندی موضوعی نماز جماعت|وقت نماز