در مواردی که والدین به فرزندان و یا معلمین به دانش آموزان عباراتی از قبیل «نفهم، بی شعور،....» را به کار می برند، آیا مرتکب معصیت می شوند؟
در مواردی که والدین به فرزندان و یا معلمین به دانش آموزان عباراتی از قبیل «نفهم، بی شعور،....» را به کار می برند، آیا مرتکب معصیت می شوند؟

باسمه تعالی

اگر در موردی مصداق اهانت و هتک حثیت باشد، جایز نیست و ارتکاب آن معصیت است.

کد سایت fa8280