تکلیف کسی که احکام خرید و فروش ارز بیت کوین را نمی دانسته و مقداری در گذشته خرید و فروش کرده چیست؟
تکلیف کسی که احکام خرید و فروش ارز بیت کوین را نمی دانسته و مقداری در گذشته خرید و فروش کرده چیست؟

باسمه تعالی

1. این فرد اکنون شرعاً مالک بیت کوین های به دست آمده است ولی باید در اسرع وقت نسبت به تبدیل آن به ارز یا کالای دیگری اقدام کند.
2. این تبدیل نباید با انتقال بیت کوین به یک مسلمان صورت پذیرد به گونه ای که در نهایت همچنان سیطرۀ بیت کوین بر دارایی های امت اسلامی باقی بماند و نیز نباید به صورت مجانی انتقال پیدا کند تا باعث از دست رفتن معادل ارزی و کالایی بیت کوین از محدودۀ دارایی های امت اسلامی شود. پس باید به یک غیر مسلمان منتقل شود و در ازای آن نیز ارز دیگر یا کالا دریافت شود و اگر شناخت طرف دیگر معامله ممکن نیست، باید آن را منتقل کند و گیرنده اگر مسلمان است، همین وظیفه را دارد تا اینکه در نهایت به غیر مسلمان منتقل شود.

کد سایت fa8261
طبقه بندی موضوعی رمزارز