فردی قبلاً با عمل استمنا روزه اش باطل شده است ولی نمی داند که در آن زمان عالم به حکم بوده یا نه، آیا باید قضا کند و کفاره بدهد؟
فردی قبلاً با عمل استمنا روزه اش باطل شده است ولی نمی داند که در آن زمان عالم به حکم بوده یا نه، آیا باید قضا کند و کفاره بدهد؟ چه مبلغی باید بپردازد؟

باسمه تعالی

1. تا وقتی احراز نکند که جاهل مقصر بوده، کفاره و قضا ندارد.

2. اگر عالم به حکم بودن  یا جاهل مقصر بودن برایش محرز شد، باید قضا کند و کفاره را به قیمت زمانی که پرداخت می کند، بپردازد.
 

کد سایت fa8220
طبقه بندی موضوعی احکام روزه قضا|کفاره