اگر کسی بگوید من را بری نماز صیح بیدار کن و قبول کردیم، آیا واجب است او را بیدار کنیم؟
اگر کسی بگوید من را بری نماز صیح بیدار کن و قبول کردیم، آیا واجب است او را بیدار کنیم؟

باسمه تعالی

1. اگر می دانید که در صورت بیدار نکردن، نماز وی فوت می شود، احتیاط واجب آن است که او را بیدار کنید.

2. اگر ندانید در صورت بیدار نکردن نمازش فوت می شود یا خیر، بیدار کردن واجب نیست؛ البته چون قول داده اید که بیدارش کنید، بهتر است به تعهد خود عمل کرده، بیدارش کنید.

کد سایت fa8215