اگر آبی که از لوله می آید، بوی زنگ زدگی بدهد، ولی رنگ آب صاف است، آب مضاف محسوب می شود؟
اگر آبی که از لوله می آید، بوی زنگ زدگی بدهد، ولی رنگ آب صاف است، آب مضاف محسوب می شود؟ آیا می توان با آن وضو گرفت؟

باسمه تعالی

در فرض سؤال آب مزبور، مضاف نیست و وضو با آن صحیح است.

کد سایت fa8213
طبقه بندی موضوعی احکام آبها|وضو