آیا شرط وکالت طلاق را برای زوجه شرط مشروعی می دانید؟
خانمی را فرض کنید که شوهرش صیغه یا ازدواج مجدد کرده و آن خانم از طریق شروط ضمن عقد از شوهرش جدا شده است. الآن این خانم گناه کرده است؟ ظلم کرده است؟ اصلاً شرط وکالت طلاق را برای زوجه شرط مشروعی می دانید؟ زندگی بعد از ازدواج مجدد شوهر غیر قابل تحمل می شود؛ چون وقتی کسی تنها شخص زندگی ات است و او را دوست داری، ناخودآگاه از او هم توقع همین را خواهی داشت و به خاطر همین ناراحتی و زجر زیادی را متحمل می شوی. آیا چون مرد حق دارد 4 زن دائم و بی نهایت صیغه بگیرد، آن زن باید زندگی اش را تحمل کند و جدا نشود تا از نظر خدا زن مؤمنی باشد یا خدا همچین تحملی را از او نمی خواهد و آزاد است طلاق بگیرد؟

باسمه تعالی

1. ازدواج مجدد مرد شرعاً اشکال ندارد.

2. بر زن حرام نیست که در ضمن عقد شرط کند که اگر مرد ازدواج مجدد کرد، زن از طرف او وکیل در طلاق خودش باشد.

3. طلاق مکروه است و صرف ازدواج مجدد مرد این کراهت را بر نمی دارد.