در برخی کشورهای غربی در اسنخر و سونا افراد شورت نمی پوشند با توجه به اینکه این ها لامذهب هستند، اگر ما هم بدون شورت بریم داخل سونا حرام است؟
دربرخی کشورهای غربی در اسنخر و سونا ملت شورت نمی پوشن/ باتوجه به اینکه اینا لامذهبن و التشون حکم دیدن عورته خره . اگر ما هم بدون شورت بریم داخل سونا حرامه؟ برحاال عورت مسلمان برتری داره و عورت اونا حکم خره و اینا که چیزی حالیشون نیست . بنده مرد هستم

باسمه تعالی

1. بنا بر احتیاط واجب باید از نگاه به عورت غیر مسلمان پرهیز کرد.

2. مسلمان نباید عورت خود را در مقابل غیر همسرش اظهار کند.

کد سایت fa8184
طبقه بندی موضوعی احکام لمس و نگاه کردن