در پارک به همراه شوهر و فرزند دوچرخه با رعایت حجاب سواری کنم، از نظر شرعی اشکال دارد؟
در پارک به همراه شوهر و فرزند دوچرخه با رعایت حجاب سواری کنم، از نظر شرعی اشکال دارد؟

باسمه تعالی

در صورت رعایت موازین شرعی و قانونی جایز است.