آیا تصرف ملک افراد یا موقوفۀ عام و خاص توسط دولت بدون رضایت مالک یا وقف نامه برای احداث خیابان جایز است؟
آیا تصرف ملک افراد یا موقوفۀ عام و خاص توسط دولت بدون رضایت مالک یا وقف نامه برای احداث خیابان جایز است؟ حکم عبور و ایستادن در این خیابان ها چیست؟ اگر این خیابان در مکان یک مسجد احداث شود، حکم چیست؟ آیا این حکم برای ساخت اماکن دیگر مورد احتیاج به غیر از خیابان، چه آنچه که بر اثر اضطرار است مثل سیل بند و چه غیر اضطرار مثل مدرسه قابل تسری است؟ آیا در صورت رفع اضطرار ملک به مالک یا وراث بر می گردد؟ آیا در این حکم بین دولتی که در رأسش ولی فقیه قرار دارد یا دولت اسلامی که ولی فقیه در رأسش قرار ندارد و دولت غیر اسلامی که به هر حال اموال مردم آن بلاد محترم است، فرقی وجود دارد؟

باسمه تعالی

1. تصرف دولت در ملک شخصی فرد یا در موقوفات در جایی که در تزاحم با واجب یا حرام مهم تری باشد، جایز و بلکه در مواردی واجب است؛ مثلاً اگر احداث خیابان در موردی اهمیت بیشتری از تخریب مسجد داشته باشد، تخریب جایز است.

2. تشخیص میزان این اهمیت بر عهدۀ مجتهد جامع الشرایط  و در زمان تشکیل حکومت اسلامی بر عهدۀ فقیه حاکم (ولی فقیه) است.

3. هر دولتی می تواند این کار را با اذن ایشان انجام دهد.

4. اگر مسجدی با رعایت موازین شرعی تخریب شود، از عنوان مسجد خارج می شود و احکام مسجد را نخواهد داشت.

 

 

کد سایت fa8171