آیا وجوه شرعی یک نفر را بدون اذن و نیابت و وکالت از طرف او می توانیم پرداخت کنیم؟
آیا خمس، زکات، فطریه، رد مظالم و بدهی یک نفر را بدون اذن و نیابت و وکالت از طرف او و به قصد گرفتن از او یا مجانی می توانیم پرداخت کنیم؟ آیا او بریء الذمه می شود؟

باسمه تعالی

1. پرداخت وجوهات شرعی مزبور بدون اذن و وکالت از طرف مکلف صحیح نیست و ذمۀ مکلف را بری نمی کند.

2. در خصوص بدهی عادی افراد، پرداخت بدهی بدون اذن و وکالت از بدهکار ذمۀ بدهکار را بری می کند.