استغفار و دعا برای دیگران چگونه است؟
استغفار و دعا برای دیگران چگونه است؟

باسمه تعالی

واجب نیست در دعا و استغفار برای دیگران از لفظ خاصی یا زبان عربی استفاده شود؛ البته استفاده از عبارات و الفاظی که در روایات و ادعیه وارد شده اند، پسندیده است مانند آنچه در کتاب مفاتیح الجنان یا صحیفه سجادیه آمده است.

کد سایت fa8156
طبقه بندی موضوعی توبه|رابطه با خدا