رفتن به قبرستان مسیحی و خواندن قرآن سر یک قبر مسیحی که نسبت به ما مهربان بوده است، حکمش چیست؟
رفتن به قبرستان مسیحی و خواندن قرآن سر یک قبر مسیحی که نسبت به ما مهربان بوده است، حکمش چیست؟

باسمه تعالی

جایز است؛ هر چند بهتر است به صورت علنی و مکرر نباشد.

کد سایت fa8145
طبقه بندی موضوعی احکام اموات|قرآن