آیا جایز است این طور نیت کند که اگر در حقیقت روزۀ واجب بر گردنش هست، از آن حساب شود و اگر نیست، روزۀ مستحبی محسوب شود؟
فردی احتمال می دهد روزۀ قضا داشته باشد. آیا جایز است این طور نیت کند که اگر در حقیقت روزۀ واجب بر گردنش هست، از آن حساب شود و اگر نیست، روزۀ مستحبی محسوب شود؟

باسمه تعالی

بله نیت مزبور صحیح است.

کد سایت fa8141