تعدادی روزه به گردنم بود که نتوانستم بگیرم و دکتر گفته تا اخر عمرت نباید روزه بگیری. آیا می توانم بابت قضای آن روزه ها به کسی پول بدهم بگیرد؟
بعد از ازدواجم تعدادی روزه که برای زایمان و بارداری به گردنم بود و نتوانستم در همان سال بگیرم ولی کفاره هایش را دادم. سالیان درازی است که بیماری گوارشی دارم و دکتر روزه را ممنوع کرده است و گفته تا آخر عمرت این بیماری با تو است و نباید روزه بگیری. آیا می توانم بابت قضای روزه هایی که قبل از این بیماری نتوانستم بگیرم، همین الآن در حال حیات به کسی پول بدهم بگیرد؟

باسمه تعالی

مکلف تا وقتی زنده است نمی تواند برای قضای روزه هایش کسی را اجیر کند.

کد سایت fa8140