حکم خرید و فروش سهام عدالت و گرفتن سود آن چیست؟
حکم خرید و فروش سهام عدالت و گرفتن سود آن چیست؟ حکم سود بانکی چیست؟ سود سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری چیست؟

باسمه تعالی

1. خرید و فروش سهام عدالت و گرفتن سود آن جایز است.

2. دریافت سود بانکی در قالب عقود شرعی سود آور اشکال ندارد.

3. دریافت سود سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری جایز است.

کد سایت fa8137