فردی مشغول نماز شب است حدفاصل دو رکعتی ها یا داخل نماز شک می کند که مثلاً دو رکعتی چهارم است یا پنجم، چه کند؟
فردی مشغول نماز شب است حد فاصل دو رکعتی ها یا داخل نماز شک می کند که مثلاً دو رکعتی چهارم است یا پنجم، چه کند؟ در این فرض اگر نماز شب بر او به نذر واجب شده، حکم چیست؟

باسمه تعالی

بنا بر عدد کمتر بگذارد؛ مثلاً اگر شک دارد دو رکعتی دوم است یا سوم، بنا را بگذارد که دو رکعتی دوم است.

کد سایت fa8129
طبقه بندی موضوعی شکیات|نماز های مستحبی