همسر از شوهرش پول قرضی خواست. شوهر گفت «از جیبم بردار» و می خواست مجانی بدهد ولی به زبان نگفته بود. به دلیلی همسر پول را بر نداشت. آیا این پول از ملک شوهر خارج می شود؟
همسر از شوهرش پول قرضی خواست. شوهر گفت «از جیبم بردار» و شوهر نیتش قرض دادن نبود و می خواست مجانی بدهد ولی به زبان نگفته بود. بعد به دلیلی همسر پول برنداشت و پول در جیب شوهر ماند. آیا همین مقدار که گفت از جیبم بردار، این پول از ملک شوهر خارج می شود و همسر صاحب همین پول می شود؟

باسمه تعالی

تا وقتی عرفاً همسر پول را تحویل نگرفته باشد (قبض نکرده باشد) همچنان این پول در ملک شوهر است و نیت قرض یا مجانی تأثیری در این حکم ندارد.

کد سایت fa8128