کسی نذر می کند فلان عملی را انجام دهد ولی فوت می کند، آیا باید ورثه نذر او را بجا آورد؟
کسی نذر می کند فلان عملی را انجام دهد ولی فوت می کند، آیا باید ورثه نذر او را بجا آورد؟

باسمه تعالی

در صورتی که در حال حیات انجام نذر واجب شده باشد و مفاد نذر یک امر مالی و مستلزم پرداخت هزینه باشد؛ مثلاً قربانی کردن یک گوسفند، باید از اصل ماترک میت پرداخت شود. در غیر این صورت، چیزی بر عهدۀ ورثه نیست.

کد سایت fa8111