در کفارۀ حنث قسم آیا من که دستم تو جیب خودم است، باید سه مورد اول را باید انجام بدهم روزه گرفتن برایم منتفی است؟
فرموده اید کفارۀ حنث قسم غذا دادن به ده فقیر، یا لباس پوشاندن به آن ها یا آزاد کردن یک بنده است و اگر از این ها عاجز بودید، سه روز پى در پى روزه گرفتن است. آیا من که دستم تو جیب خودم است، باید سه مورد اول را باید انجام بدهم روزه گرفتن برایم منتفی است؟

باسمه تعالی

مقصود از عاجز بودن در اینجا ناتوانی مالی از تهیۀ غذا و لباس برای فقیر یا خرید یک بنده یا اساساً پیدا نشدن بنده است. بنابراین آنچه ملاک است استقلال مالی نیست، بلکه توانایی مالی برای پرداخت کفاره است. چه بسا کسی استقلال مالی داشته باشد اما اموالش در حدی نیست که بتواند کفاره را بدهد و چه بسا فردی از نظر مالی مستقل نباشد اما اموالش کفاف کفاره را بدهد.
 

کد سایت fa8099
طبقه بندی موضوعی احکام قسم خوردن|کفاره