وقت محاسبۀ خمس تا چه زمان است؟ مثلاً امروز روز خمسم است. از اذان صبح یا بعد از طلوع آفتاب تا به مغرب وقت دارم که حساب کنم؟
وقت محاسبۀ خمس تا چه زمان است؟ مثلاً امروز روز خمسم است. از اذان صبح یا بعد از طلوع آفتاب تا به مغرب وقت دارم که حساب کنم؟ فرض کنیم، در روز خمس بعد از طلوع آفتاب مثلا در ساعت ۱۰ تمام خمسم را حساب کردم و کنار گذشتم که به نماینده‌ی فقیه برسانم، اگر بعد از ظهر به دستم پول آمد یا به منزلم مهمان آمد و برایم غذاها آورد، باید آن ها را هم حساب کنم؟ در روز خمسم قبل از حساب خمسم آیا می توانم از غذاها استفاده کنم؛ مثلاً صبحانه و بعد در همین روز آن را هم حساب کنم، یا اینکه باید قبل از همه باید خمس آن ها حساب کرد و بعد از غذا و دیگر چیزها استفاده کرد؟

باسمه تعالی

1. روز خمسی به روزی گفته می شود که پایان روز شرعی قبل از آن (تا اذان مغرب روز قبل) سال خمسی پایان می یابد و مکلف باید از بعد از اذان مغرب تا زمانی که معمولاً برای محاسبۀ خمس اموالش لازم است، نسبت به محاسبۀ خمس خود اقدام کند و در اولین فرصت ممکن آن را بپردازد.

2. حسب آنچه در بند 1 گفته شد، درآمد های روز خمسی در محاسبۀ سال پایان یافته ملاحظه نمی شود. بنابراین در فرض سؤال پولی که در روز خمسی به دستتان رسیده است، در محاسبۀ خمس سال قبل داخل نمی شود.

2. چیزهایی مانند مانده غذا، حبوبات و برنج و ... در حد متعارف که معمولاً در خانه برای روزمرۀ زندگی نگهداری می شود، جزو مؤونه فرد است و مشمول خمس نمی شود.

3. تصرف در چیزهایی که خارج از مؤونۀ فرد است و مشمول خمس می شود، قبل از محاسبه و پرداخت خمس آن جایز نیست.

کد سایت fa8092
طبقه بندی موضوعی مئونه|نحوه محاسبه خمس