آیا بازی کردن فقط با تاس (dice) حرام است؟ مثلاً دو یا سه نفر با هم بدون شرط بندی تاس پرتاب می کنند.
آیا بازی کردن فقط با تاس (dice) حرام است؟ مثلاً دو یا سه نفر با هم بدون شرط بندی تاس پرتاب می کنند.

باسمه تعالی

بازی با تاس بدون شرط بندی حرام نیست.

کد سایت fa8090
طبقه بندی موضوعی مسابقه، سرگرمی، قمار