خانمی پرسیده است هر سال روزه گرفته ام ولی امسال شوهرم اجازه نمی دهد؛ البته هفتاد سال دارم و شوهرم می گوید اگر امسال روزه بگیری، من خانه نمی آیم، چه بگویم؟
خانمی پرسیده است هر سال روزه گرفته ام ولی امسال شوهرم اجازه نمی دهد؛ البته هفتاد سال دارم و شوهرم می گوید اگر امسال روزه بگیری، من خانه نمی آیم، چه بگویم؟

باسمه تعالی

1. در انجام واجبات و ترک محرمات مانند روزۀ ماه مبارک رمضان نظر شوهر برای زن اثر شرعی ندارد.
2. برای حل مشکل خانوادگی از مشاوره و علمای محل کمک بخواهید ان شاء الله مرتفع خواهد شد.