آیا دایرۀ الزام آوری اوامر ولی فقیه منحصر به حکم حکومتی است یا تمام نظرات ایشان واجب الاتباع است؟
آیا دایرۀ الزام آوری اوامر ولی فقیه منحصر به حکم حکومتی است یا تمام نظرات ایشان واجب الاتباع است؟

باسمه تعالی

1. رعایت تمام احکام حکومتی ولی فقیه بر کسانی که مخاطب این احکام هستند، لازم است و در مواردی که این احکام به صورت الزام آور باشد، انجام آن ها شرعاً واجب است.

2. رعایت نظرات فقهی ولی فقیه در غیر احکام حکومتی در مسائل اجتماعی و سیاسی بر همۀ مکلفان حتی آن ها که در غیر این مسائل از فقیه دیگر تقلید می کنند، لازم است و در حقیقت در این حوزه باید از فقیه حاکم تقلید کنند.

3. رعایت و بکارگیری سایر نظرات ولی فقیه واجب نیست.

کد سایت fa8043