در تعریف آب کر هر وجب چند سانتیمتر است؟
در تعریف آب کر هر وجب چند سانتیمتر است؟

باسمه تعالی

مقصود از وجب در این مورد و موارد مشابه، فاصلۀ بین سر انگشت کوچک دست تا سر انگشت شصت دست در حالت دست کاملاً باز است و ملاک دست انسانی است که به لحاظ  اندام بدن معمولی باشد و نه خیلی بزرگ و نه خیلی کوچک و تفاوت چند سانتی بین وجب های همین افراد معمولی در این موارد مورد اعتنا نیست.

کد سایت fa8040
طبقه بندی موضوعی احکام آبها