اگر شخصی خواست با اجازۀ مرجع تقلید خمس خود را به یک فقیر بدهد و می داند که او پول قبول نمی کند، آیا می تواند با این پول غذا بخرد و به او بدهد؟
اگر شخصی خواست با اجازۀ مرجع تقلید خمس خود را به یک فقیر بدهد و می داند که او پول قبول نمی کند، آیا می تواند با این پول غذاهای مختلف بخرد و به او بدهد در حالی که گیرنده نمی داند که این غذاها از پول خمس است؟

باسمه تعالی

در صورتی که مرجع تقلید تبدیل پول به غذا را اجازه دهد، اشکال ندارد و لازم نیست به گیرنده بگوید این غذا از پول خمس تهیه شده است.

کد سایت fa8038