صلوات فرستادن و قران خواندن برای خوانندۀ طاغوتی کار بدی است یا مقبول است؟
صلوات فرستادن و قران خواندن برای هایده و مهستی کار بدی است یا مقبول است؟

باسمه تعالی

حرام نیست.

کد سایت fa8037