آیا پدر می تواند عهد پسرش را به هم بزند؟
آیا پدر می تواند عهد پسرش را به هم بزند؟

باسمه تعالی

1. اگر فرزند بالغ و دارای استقلال مالی باشد، عهدهای شرعی اش در حوزۀ مالی و غیر مالی بدون کسب اذن، بلکه حتى با نهی پدر صحیح است.

2. اگر فرزند نابالغ باشد یا بالغی باشد که تحت تکفل پدر است، در عهدهایی که در حوزۀ غیر مالی باشد، مستقل است ولی عهد مالی باید با اذن پدر عمل کند و بدون اذن وی عهد شرعی اش از ابتدا منعقد نمی شود.

3. در هر حال فرزند باید به گونه ای عمل کند که باعث آزردن پدر نشود؛ زیرا آزردن پدر جایز نیست.

کد سایت fa8034