این وامی یک میلیونی که دولت در ایام کرونا برای تأمین مایحتاج ضروری به یارانه بگیران با نرخ سود 12 درصد در نظر گرفته است، از نظر شرعی چه حکمی دارد؟
این وام یک میلیونی که دولت در ایام کرونا برای تأمین مایحتاج ضروری به یارانه بگیران با نرخ سود 12 در نظر گرفته است، از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ اگر دولت خودش پرداخت سود را تقبل کند و دریافت کنندۀ تسهیلات فقط ملزم به پرداخت اصل مبلغ باشد، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

تسهیلات مزبور اگر بدون سود و بهره به یارانه بگیر پرداخت شود، اشکال ندارد.

 

کد سایت fa8025